Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.crowddonation.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Disclaimer BiJeVa vzw

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina’s dienen gericht te worden tot info@crowddonation.be.

De vereniging streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Bronvermeldingen: vzw BiJeVa draagt zorg in het correct vermelden van bronnen. Mocht er onverhoopt een nalatigheid geconstateerd worden, gelieve ons hierover te informeren zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om dit kunnen te verbeteren of te verwijderen. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, oneigenlijk gebruik van en/of gedateerde informatie.

In deze disclaimer wordt verstaan onder

·  website(s): de complete website BiJeVa.be, gratisspullenzoekengeven.be, crowddonation.be en bijeva-smartphone.be;

·  de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina’s;

·  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren, advertenties), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. inschrijven, kopen, huren);

·  u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

·  afgeschermde webpagina’s: toegang krijgen tot webpagina’s door middel van Identificatiemiddelen;

·  identificatiemiddelen: de toegekende gebruikersnaam en het paswoord;

·  de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten (audiovisueel materiaal) en/of andere objecten en andere content die door BiJeVa vzw publiek toegankelijk worden gemaakt ;

·  schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website crowddonation.be, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze disclaimer. Indien een bepaling van deze disclaimer niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige bepalingen en het gebruik van de website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt tot stand gebracht tussen U en BiJeVa vzw.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de complete websites naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt en/of verspreidt op welke drager of in welke verschijningsvorm dan ook.

De BiJeVa site crowddonation.be bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van BiJeVa liggen en te goeder trouw geselecteerd zijn voor de doelgroepen, extern betrokkenen van BiJeVa, sponsoren en donateurs. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers of voor het online doneren als gespecialiseerde financiële dienst van betaalmaatschappijen (banken, creditcard maatschappijen,…) die u mogelijks via hun diensten om specifieke persoonlijke gegevens kunnen vragen opdat hun dienstverlening mogelijk zou kunnen worden. Gelieve in voorkomend geval het privacy beleid van deze financiële diensten te willen raadplegen. BiJeVa vzw geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten, diensten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Koppeling houdt geen bekrachtiging van beeld- / geluidsmateriaal en inhoud in !

Rechthebbenden van het auteursrecht dienen bij het eventueel opeisen van hun recht altijd en eerst BiJeVa vzw te informeren m.b.t. een mogelijk ongewenst gebruik van een afbeelding, tekst of video(film)beeld dat is geplaatst door BiJeVa, zodat inbreuk op het geclaimde recht ongedaan kan worden gedaan, zonder dat van rechtswege enige claim kan worden ingediend.

U mag de BiJeVa websites enkel gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder commercieel gebruik moet onder meer worden verstaan het gebruik van BiJeVa website content in het kader of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economisch doel of model.
Hierbij dient u zich te houden aan de volgende algemene beperkingen.
U zal de BiJeVa website inhoud:
– niet gebruiken om inbreuk te maken op de toepasselijke wetgeving en/of op rechten van BiJeVa of derden. U zal BiJeVa vzw, diens vertegenwoordigers, vrijwillige medewerk(st)ers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Niet-limitatief overschouwd gaat het om feiten die tot vervolging kunnen leiden op basis van het burgerlijk aansprakelijksrecht, de handelspraktijkenwetgeving, het strafrecht, het merkenrecht, de wet op het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy van andere gebruikers en/of derden, de Conventie van Bern, TRIPS-overeenkomst, het Verdrag van de WIPO, de wet op het reproductierecht en de databankenwet. U zal ook de BiJeVa website inhoud niet kunnen gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen
– niet gebruiken buiten de context waarin deze door BiJeVa aan de bezoekers werd aangeboden, en/of op een manier waardoor BiJeVa in diskrediet of slecht daglicht zou kunnen gebracht worden of aansprakelijkheid zou kunnen oplopen ten opzichte van derde partijen
– niet gebruiken op een manier die enige goedkeuring, toestemming, steun of enige associatie in hoofde van BiJeVa vzw zou suggereren met betrekking tot enige niet-BiJeVa entiteit, persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging
– enkel te gebruiken op de manier waarop deze door BiJeVa vzw aan u beschikbaar werden gemaakt, waarbij u er zich van zal onthouden om zelf dan wel andere personen te helpen deze te decompileren, te ‘reverse-engineeren’, te bewerken, te kopiëren, of anderszins te exploiteren
– niet gebruiken op een manier dat deze worden aangetast en/of worden beschadigd, zoals onder meer door het uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of door technische beschermingsmaatregelen van BiJeVa Online Diensten te omzeilen
– niet gebruiken om fondsen te werven, bijdragen te ontvangen, collectes te organiseren of voorwerpen te koop aan te bieden, zich met toeleiding van deelnemers bezig te houden en medewerkers te werven onder de naam en/of ten voordele van BiJeVa vzw, tenzij men hiertoe de onbetwistbare uitdrukkelijke en gerichte toestemming van BiJeVa vzw heeft bekomen. – op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van BiJeVa vzw en/of een derde.

Het aanbrengen van een link naar pagina’s van BiJeVa websites op uw eigen website, blog, pagina op sociale media, mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden binnen de grenzen van deze disclaimer. Dit kan enkel in de mate dat, wanneer de bezoeker van uw eigen website, blog, pagina op sociale media, op deze link klikt, de eigen webpagina volledig verdwijnt en de bezoeker wordt terugverwezen naar de betreffende BiJeVa pagina. Het URL-adres van de BiJeVa pagina moet steeds duidelijk zichtbaar in de link zijn. Overneming, framing, her publicatie, bewerking of toevoeging van het op BiJeVa-websites gepubliceerde materiaal is niet toegestaan. Bij niet naleving heeft BiJeVa vzw het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van de link op uw website, blog, pagina op sociale media… .

Het embedden van BiJeVa Content is niet toegelaten. Het is evenmin toegelaten om BiJeVa Content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. BiJeVa vzw heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van de geïntegreerde BiJeVa Content op uw website, blog, pagina op sociale media… .

Indien de hier genoemde BiJeVa-websites links bevatten naar andere BiJeVa-websites, BiJeVa-blog, BiJeVa-pagina op sociale media en andere netwerkinitiatieven van BiJeVa vzw. Ook het gebruik van die websites, BiJeVa-blog, BiJeVa-pagina op sociale media en andere netwerkinitiatieven van BiJeVa vzw zijn onderworpen aan deze disclaimer.

Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. BiJeVa vzw kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.
_______________________